Här följer en sammanställning över de stadgar som gäller för Skånes HF.

KAPITEL 1 – Allmänna bestämmelser

Innehåll –  §§

Uppgift – 1
Sammansättning – 2
Verksamhetsområde – 3
Stadgar – 4
Beslutande organ – 5
Verksamhets- och räkenskapsår – 6
Sammansättning av styrelse m m  – 7

§ 1 Uppgift
Skånes Handbollförbund (SDF) skall, enligt dessa och Svenska Handbollförbundets stadgar, såsom Svenska Handbollförbundets regionala organ arbetai enlighet med detta förbunds ändamål.

§ 2 Sammansättning
Skånes Handbollförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SHF och som har sin hemvist inom Skånes Idrottsförbunds geografiska område.

§ 3 Verksamhetsområde
Verksamheten utövas inom distriktsförbundets geografiska område.

§ 4 Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av Skånes Handbollförbunds årsmöte och skall godkännas av SHF.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

§ 5 Beslutande organ
Skånes Handbollförbunds beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom dess arbetsområde.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Skånes Handbollförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1/5 till och med den 30/4.

§ 7 Sammansättning av styrelse m m
Skånes Handbollförbund skall verka för jämställdhet mellan könen i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

KAPITEL 2 – Årsmötet

Innehåll   –   §§

Sammansättning och beslutsmässighet – 8
Yttrande- och förslagsrätt m m – 9
Kallelse m m  – 10
Rösträtt – 11
Ärenden vid årsmötet – 12
Motioner – 13
Extra årsmöte – 14

§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet
Årsmötet och extra årsmöte är Skånes Handbollförbunds högsta beslutande organ.
Årsmötet består av ombud för Skånes Handbollförbunds föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av styrelsen. Årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig
ordning deltar i mötets beslut.

§ 9 Yttrande- och förslagsrätt m m
Yttrande och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, hedersordförande och hedersledamot, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden
som rör valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF:s, SF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande

§ 10 Kallelse m m
Årsmötet hålls årligen på dag som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av styrelsen genom kungörelse i SHF:s kungörelseorgan samt genom brev till föreningarna senast en (1) månad före mötet. Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§ 11 Rösträtt
Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som upprättats av SHF:s FS till ordinarie årsmöte att gälla intill nästa ordinarie årsmöte.
Röstlängden upptar de föreningar som senast 30 september har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SHF samt de förpliktelser som kan ha bestämts av årsmötet.
Varje röstberättigad förening har en röst.

Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva rösträtt anges.

§ 12 Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SHF:s styrelse har upprättat för Skånes Handbollförbund.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet samt av två rösträknare

7. Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

8. Behandling av SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret

9. Föredragning av SDF:s revisorers berättelse för samma tid

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

11. Behandling av förslag från styrelsen

12. Behandling av inkomna motioner

13. Fastställande av budget- och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret

14. Val av ordförande för ett år

15. Val av två till fyra styrelseledamöter för två år

16. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. Därutöver tillsätter DF en revisor

17. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till förbundsmötet (FM)

18. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till DF-mötet

19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för ett år

20. Årsmötets avslutande

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i kapitel 1:11 i SHF:s stadgar.

§ 13 Motioner
Motion till årsmöte inges skriftligen senast en månad före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i förening. Motion från föreningsmedlem insändes genom föreningen med dess utlåtande.
Motion föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

§ 14 Extra årsmöte
Extra årsmöte får utlysas dels av SDF-styrelsen, dels då det begäres av minst 2/3 av SDF:s röstberättigade föreningar samt när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver.
Kallelse sker genom brev till föreningarna senast sju dagar före mötet. Kallelse åtföljes av dagordning för mötet. Vid mötet får endast i dagordningen angivna ärenden avgöras.

KAPITEL 3 – Styrelsen

Innehåll –  §§

Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet – 15
Åligganden – 16
Arbetsår – 17

§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, Skånes Handbollförbunds beslutandeorgan.
Styrelsen består av ordförande och 4-8 ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen får adjungera ledamot som har yttrande- och förslagsrätt och kan utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om samtliga ledamöter är kallade och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas och protokollföras vid närmast följande sammanträde.

§ 16 Åligganden

Styrelsen skall:

1. verkställa årsmötets beslut,

2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,

3. verka för handbollens utveckling samt i övrigt tillvarata dess intressen,

4. handha och ansvara för Skånes Handbollförbunds medel,

5. bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet,

6. förelägga årsmötet förslag till budget och verksamhetsplan,

7. avge stadgeenliga rapporter samt ge RS, RIN, SHF:s styrelse och DF-styrelse önskade upplysningar och yttranden,

8. utöva prövnings- och bestraffningsrätt enligt kapitlen 13 och 14  i RF:s stadgar,

9. bestämma organisationen av Skånes Handbollförbunds kansli,

10. föra protokoll och erforderliga böcker m m samt sköta löpande ärenden i övrigt.

Styrelsen har totalansvaret för hela verksamheten men får delegera sin beslutanderätt i angivna ärenden på kommitté, enskild styrelseledamot eller tjänsteman. Vid varje beslut om delegering skall omfattningen anges i protokoll från sammanträdet.

§ 17 Arbetsår
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med nästkommande ordinarie årsmöte.

KAPITEL 4 – Revisorer, revision

§ 18 Revisorer och revision

Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer, av vilka den ene utsetts av DF-mötet. Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte. Efter revisionen skall dessa och revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

KAPITEL 5 – Valberedning

Innehåll  –  §§

Sammansättning m m – 19
Åligganden – 20
Förslagsrätt – 21
Kandidatnominering – 22

§ 19 Sammansättning m m
Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen skall bestå av kvinnor och män. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller båda ledamöterna så bestämmer.

§ 20 Åligganden
Valberedningen skall senast två månader före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast sex veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

§ 21 Förslagsrätt
Föreningar får senast fyra veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 14-16 vid årsmötet. Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.
Ledamot som ej föreslås till förnyat mandat skall, innan förslag offentliggörs meddelas av valberedningen.

§ 22 Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 14-16 i § 12.