Utmärkelser syfte
Förbundets utmärkelser delas ut till en person, eller en förening, för att uppmärksamma och belöna hedervärda handlingar eller bedrifter. Föreningar som fyller 10, 25, 50, 75 resp 100 år kommer efter ansökan att uppvaktas av förbundet. I övrigt görs bedömningar från fall till fall.

Här kan Du läsa Skåne HF:s ”Bestämmelser för Utmärkelser”

Bestämmelser för Skånes Handbollförbunds utmärkelser
samt representation vid föreningsjubileum.

Utmärkelser

§ 1
Skånes Handbollförbund har 6 utmärkelser enligt följande:
1. Förtjänsttecken
2. Standar
3. Guldplakett
4. Silverplakett
5. Bronsplakett
6. Diplom

§ 2
Diplom skall då det överlämnas vara försett med texten:”Diplom till ??.. för gagnande inom skånsk handbollsport”

§ 3
Utmärkelsernas utdelning handhas av sekreta utskottet (med undantag för de i §9 särskilt nämnda)

§ 4
Förslag till mottagande av utmärkelse skall skriftligen göras på fastställt formulär och vara sekreta utskottet tillhanda senast 30 dagar före utdelningsdatum.

§ 5
Efter granskning av inkomna förslag till- eller avstyrker sekreta utskottet och anmäler ärendet vid nästkommande styrelsemöte för protokollanteckning.

§ 6
Berättigade att till sekreta utskottet inkomma med förslag är förbundets styrelse eller dess enskilda ledamöter, föreningarna inom förbundet samt sekreta utskottet eller dess enskilda ledamöter.

§ 7
Berättigade att erhålla utmärkelser är alla i enlighet med ovanstående bestämmelser föreslagna personer, som uppfyller nedan angivna villkor:

A/ Skånes Handbollförbunds förtjänsttecken kan tilldelas person som inom eller utom landet utfört ett utomordentligt för handbollsporten betydelsefullt arbete. Förtjänsttecken kan också utdelas till person som under mer än 20 år haft en ledande roll i specialdistriktsstyrelsen eller under mer än 30 år haft motsvarande roll i en förening.

B/ Skånes Handbollförbunds standar kan tilldelas person eller förening efter särskilt beslut av förbundsstyrelsen.

C/ Guldplakett kan tilldelas person som under minst 20 år verkat inom förbund eller förening.

D/ Silverplakett kan tilldelas person som under minst 15 år innehaft uppdrag i förbund eller inom förening.

E/ Bronsplakett kan tilldelas person som under minst 12 år haft förtroendeuppdrag inom förbund eller förening.

F/ Diplom kan tilldelas person som under minst 7 år på ett förtjänstfullt sätt verkat inom skånsk handboll.

§ 8
Förtjänsttecken åtföljes av legitimationskort, sin berättigar till fritt inträde till alla tävlingar och uppvisningar i handboll inom distriktet.

§ 9
Styrelsen handhar utdelandet av förbundets förtjänsttecken. Denna kan utan hörande av sekreta utskottet överlämna andra utmärkelser. Även aktiva och domare kan ifrågakomma.

§ 10
Beträffande samtliga utmärkelser gäller att hänsyn skall tagas både till arbetet som vederbörande lagt ned och resultatet av detta.
Även sättet som idrottens representant bör innefattas vid bedömningen.

§ 11
Insatser i överordnade organisationer eller ledande roll vid genomförande av kvalificerande aktiviteter skall betraktas som särskild merit.

§ 12
De i § 7 angivna tidsgränserna är inte att betrakta som ovillkorliga utan i särskilda fall kan undantag göras. Vid jubileum skall pionjärarbete räknas som speciell merit.

Representation vid förenings jubileum
Förbundet kommer efter ansökan att uppvakta föreningar som fyller 10, 25, 50, 75 resp 100 år. I övrigt görs bedömningar från fall till fall.